ӨЗІНЕ СЕНГЕНДЕРГЕ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА АРНАЛҒАНДАРҒА

Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 16а
Қабылдау комиссиясы +7 727 260 40 00

Институционалдық талдау

Оқу процесі мен білім беру ортасының, ғылыми-инновациялық экожүйенің сапасына тұрақты мониторинг жүргізу үшін білім алушылармен, оқытушылармен, қызметкерлермен, түлектермен, жұмыс берушілермен және басқа да мүдделі тұлғалармен ден қоюды және одан әрі жетілдіруді талап ететін проблемалар мен аспектілерді анықтау үшін тиімді “кері байланыс” қажет. Бұл мониторинг тікелей бақылауға жатпайтын процестердің тараптарын зерттеуге бағытталған.

Мониторинг жүргізудің негізгі бағыттары сауалнама жүргізу, сұхбаттасу, фокус-топ және т. б. болып табылады.

Сауалнама-білім алушылардың білім алу қажеттіліктерін барынша қанағаттандыруға, білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға, ОПҚ, қызметкерлер мен білім алушылар үшін қолайлы ұйымдастырушылық, ғылыми-инновациялық және әлеуметтік жағдайлар жасауға бағытталған әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер бағыты болып табылады.

Басқаша айтқанда, сауалнама – әлеуетті тұтынушыларға ЖОО ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасына сенімділік ұялатуға мүмкіндік беретін ақпарат жинаудың (бақылаудың) тиімді жолдарының бірі.

Тұран ” университетінде сауалнама жүргізу міндеттері» :

  • Университетте жүзеге асырылатын барлық бағдарламаларда білім алушылардың оқыту сапасына қанағаттану деңгейін, оқу және әдістемелік материалдарды дайындауды, Педагогикалық шеберлік дәрежесін, аудиториядағы мінез-құлықты бағалау (ПОҚ-ның Сыбайлас жемқорлық және әдепке жат мінез-құлық фактілерін, сабақтың  кешігуі мен бұзылуын анықтау);
  • Білім алушылар мен ПОҚ-ның білім беру бағдарламаларының (ББ) тиімділігін бағалау;
  • ПОҚ мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметке қатысуын бағалау және ЖОО-ның ғылыми-инновациялық әлеуетін дамыту мониторингі;
  • Студенттердің мүдделеріне сай келетін іс-шараларды әзірлеу үшін объективті деректер алу, студенттердің университетті басқаруға қатысуын кеңейту, олардың азаматтық ұстанымдарын жандандыру;
  • Студенттердің, ПОҚ пен қызметкерлердің инновациялық-кәсіпкерлік рухын қалыптастыру және күшейту туралы ақпарат алу, “Мен және менің университетім”деген ойды қалыптастыру» және  ЖОО алдындағы әлеуметтік жауапкершілік деңгейін анықтау
  • Топ-менеджментті және құрылымдық бөлімшелерді өз қызметінің жекелеген тараптарын мақсатты түрде жетілдіруге, оның сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;
  • Жұмыс берушілердің университет білім алушыларының дайындық сапасына қанағаттану дәрежесін және олардың нарықтағы қажеттілігін анықтау.

Кесте – Бағыттар бойынша сауалнаманың мақсаттары мен міндеттері

 

Түрі

Мақсаты мен міндеттері

Мақсаты мен міндеттері

Білім алушыларға сауалнама жүргізу (бакалаврлар, магистранттар, ЖББМ тыңдаушылары, докторанттар)

Ø ПОҚ бағалауы бойынша

Мақсаты – мүдделі тараптың ПОҚ жұмысының сапасын бағалау.

Міндеттері: әрбір оқытушы бойынша оқыту сапасы, оқу және әдістемелік материалдарды дайындау, Педагогикалық шеберлік деңгейі, аудиториядағы мінез-құлық мәселелері бойынша студенттердің бағасын алу; ПОҚ-ның Сыбайлас жемқорлық және әдепке жат мінез-құлық фактілерін, сабақтың кешігуі және бұзылу фактілерін анықтау.

Ø ББ қанағаттануы

Мақсаты – ББ бағалау (өзектілігі, инновациялылығы, меңгеру, құзыреттілікті қалыптастыру)

Міндеттері: әр ББ (критерийлер бойынша) бойынша студенттердің бағасын алу, ББ-да оқу нәтижелерін бағалау, ББ интернационалдандыру деңгейін бағалау, ББ игеру нәтижелері бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін бағалау  

Ø event-іс-шаралар

Мақсаты: – event- іс-шараларын өткізу сапасын бағалау және студенттердің қанағаттанушылығын анықтау.

Міндеттері: студенттердің университетті басқаруға қатысуын кеңейту, олардың азаматтық ұстанымдарын жандандыру; студенттердің мүдделеріне сай келетін іс-шараларды әзірлеу үшін объективті мәліметтер алу.

Ø инфрақұрылымдық және әлеуметтік жағдайлар

Мақсаты: сапанын бағалау және студенттердің университет инфрақұрылымы мен мүмкіндіктеріне қанағаттануын анықтау.

Міндеттері: студенттердің университетті басқаруға қатысуын кеңейту, олардың азаматтық ұстанымдарын жандандыру; құрылымдық бөлімшелерді өз қызметінің жекелеген тараптарын мақсатты түрде жетілдіруге, оның сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету.

Ø университетке қатысты адалдық (+UNIVERSUM)

Мақсаты: студенттердің, магистранттардың, докторанттардың университетте білім беру қызметтер кешенін алуға деген қызығушылығын бағалау, өз университетіне деген адалдығын (мақтаныш сезімін білдіру), оның бастамаларына шығармашылықпен қатысуға дайындығын анықтау.

Міндеттері: “Мен және менің ЖОҚ” деген  ойды қалыптастыру және ЖОО алдындағы әлеуметтік жауапкершілік деңгейін анықтау;

Ø кәсіпкерлік рухты бағалау GUESSS

Мақсаты: кәсіпкерлікке қатысуды анықтау және кәсіпкерлік әлеуетті бағалау.

Міндеттері: білім алушылардың кәсіпкерлік рухын бағалау.

Ø тұтынушыдың (білім алушылардың) мінез-құлқын зерттеу

 

Мақсаттары: оқу орнын таңдау алгоритмін анықтау; шешім қабылдау логикасы; шешім қабылдауға әсер ету орталықтарын анықтау; өнімді/қызметті сатып алу мен пайдаланудың өткен тәжірибесінің болуы; брендтер мен компаниялардың эмоционалды қабылдауын зерттеу; зерттелетін тауар санаттарының имидждік сипаттамаларын анықтау; компаниялар мен брендтердің имиджі; тұтынушылар санасындағы мифтер мен кедергілер

Foundation тыңдаушыларының сауалнамасы

Ø тыңдаушылардың бағдарламада оқуына қанағаттануы бойынша

Мақсаты: Foundation бағдарламасындағы оқу процесінің спасына және ұйымдастыру бойынша кері байланыс алу

Ø Тілдік курстар тыңдаушыларының қанағаттануы бойынша

Мақсаты: тілдік курстардағы білім алушылардаң оқытуды ұйымдастыру және сапасы, білім алушылардың университетте болу шарттары бойынша кері байланыс алу

Жоғары курс студенттеріне сауалнама жүргізу

Ø университетте кәсіби практиканы ұйымдастыру

Мақсаты: кәсіптік, теориялық практиканы ұйымдастыру сапасына қанағаттанушылық дәрежесін және студенттердің практикалық дайындығын анықтау

Ø “Тұран” университеті түлегінің сауалнамасы         

Мақсаты: сауалнама жүргізу дипломалды практиканы ұйымдастыру сапасына қанағаттану дәрежесін және кәсіби қызметке теориялық және практикалық даярлықты анықтау

Оқытушылар мен қызметкерлерге сауалнама жүргізу

Ø университетке қатысты адалдық деңгейін анықтауға

Мақсаты: “Тұран” университетінде (корпорация) жұмыс істеу  мүмкіндіктері мен шаттарына қанағаттану деңгейін анықтау

Міндеттері: адалдық дәрежесін айқындау; мақсаттарды өсіру және іске асыру мүмкіндіктерін айқындау; мотивацияны арттыру құралдарын әзірлеу

Топ-менеджменттің сауалнамасы

Ø қызметкерлердің санаттары бойынша жұмыстары

Мақсаты: топ-менеджменттің қабылданатын шешімдердің іске асырылуына қанағаттануын анықтау

Міндеттері: “артықшылық” және “тәуекел” аймақтарын анықтау; қойылған мақсаттарға қол жеткізу деңгейін анықтау; басқарудың пәрменді тетіктері мен құралдарын әзірлеу

Жұмыс берушілерге сауалнама жүргізу

Ø “Тұран” университеті маманын даярлау сапасы туралы жұмыс берушінің пікірі

Мақсаты: университет білім алушыларының дайындық сапасына қанағаттану дәрежесін және олардың нарықта сұранысқа ие болуын анықтау

Календарь проведения анкетирования

Наименование (вид анкетирования)

Сентябрь 2021

Октябрь 2021

Ноябрь 2021

Декабрь 2021

Январь 2022

Февраль 2022

Март  2022

Апрель 2022

Май 2022

Июнь 2022

1.Оценка ППС – «Преподаватель глазами студента (2 раза)

               

2.Удовлетворенность ОП (1 раз)

                 

3. Удовлетворенность НИРС, НИРМ, НИРД и ИД (1 раз)

                 

4.Оценка Event-мероприятий и лояльности обучающихся к университету (+ UNIVERSUM) (1раз)

                 

5. Оценка инфраструктурных и социальных условий  (1 раз)

                 

6. Оценка предпринимательского духа (GUESSS) (1 раз в 2 года)

               

7. Исследование поведения потребителей (обучающихся) (1 раз)

                 

8. Оценка практики и уровня приобретенных навыков (1 раз)

                 

9. Оценка лояльности выпускников (1 раз)

                 

10. Удовлетворенность школьников программой Foundation (1 раз) 

                 

12. Удовлетворенность обучающихся языковых курсов (1 раз) 

                 

13. Удовлетворенность ОП бизнес школы (После каждого модуля)

14. Оценка лояльности ППС и сотрудников (1 раз)

                 

15. Вовлеченность ППС в НИР и ИД (1 раз)

                 

16. Удовлетворенность топ-менеджмента (1 раз)

                 

17. Удовлетворенность работодателей (1 раз)

                 
Қабылдау комиссиясы
Выбор языка: