Институционалдық талдау

Оқу процесі мен білім беру ортасының, ғылыми-инновациялық экожүйенің сапасына тұрақты мониторинг жүргізу үшін білім алушылармен, оқытушылармен, қызметкерлермен, түлектермен, жұмыс берушілермен және басқа да мүдделі тұлғалармен ден қоюды және одан әрі жетілдіруді талап ететін проблемалар мен аспектілерді анықтау үшін тиімді “кері байланыс” қажет. Бұл мониторинг тікелей бақылауға жатпайтын процестердің тараптарын зерттеуге бағытталған.

 

Мониторинг жүргізудің негізгі бағыттары сауалнама жүргізу, сұхбаттасу, фокус-топ және т. б. болып табылады.

 

Сауалнама-білім алушылардың білім алу қажеттіліктерін барынша қанағаттандыруға, білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға, ОПҚ, қызметкерлер мен білім алушылар үшін қолайлы ұйымдастырушылық, ғылыми-инновациялық және әлеуметтік жағдайлар жасауға бағытталған әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер бағыты болып табылады.

 

Басқаша айтқанда, сауалнама – әлеуетті тұтынушыларға ЖОО ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасына сенімділік ұялатуға мүмкіндік беретін ақпарат жинаудың (бақылаудың) тиімді жолдарының бірі.

 

Тұран ” университетінде сауалнама жүргізу міндеттері»:

 

  • Университетте жүзеге асырылатын барлық бағдарламаларда білім алушылардың оқыту сапасына қанағаттану деңгейін, оқу және әдістемелік материалдарды дайындауды, Педагогикалық шеберлік дәрежесін, аудиториядағы мінез-құлықты бағалау (ПОҚ-ның Сыбайлас жемқорлық және әдепке жат мінез-құлық фактілерін, сабақтың  кешігуі мен бұзылуын анықтау);
  • Білім алушылар мен ПОҚ-ның білім беру бағдарламаларының (ББ) тиімділігін бағалау;
  • ПОҚ мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметке қатысуын бағалау және ЖОО-ның ғылыми-инновациялық әлеуетін дамыту мониторингі;
  • Студенттердің мүдделеріне сай келетін іс-шараларды әзірлеу үшін объективті деректер алу, студенттердің университетті басқаруға қатысуын кеңейту, олардың азаматтық ұстанымдарын жандандыру;
  • Студенттердің, ПОҚ пен қызметкерлердің инновациялық-кәсіпкерлік рухын қалыптастыру және күшейту туралы ақпарат алу, “Мен және менің университетім”деген ойды қалыптастыру» және  ЖОО алдындағы әлеуметтік жауапкершілік деңгейін анықтау
  • Топ-менеджментті және құрылымдық бөлімшелерді өз қызметінің жекелеген тараптарын мақсатты түрде жетілдіруге, оның сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;
  • Жұмыс берушілердің университет білім алушыларының дайындық сапасына қанағаттану дәрежесін және олардың нарықтағы қажеттілігін анықтау.
Оценка предпринимательского духа университета «Туран» GUESSS_Report_2021_Kazakhstan «Оқытушы білім алушылардың көзімен» сауалнамасының нәтижелері (2023-2024 оқу жылы) «Оқытушы білім алушылардың көзімен» сауалнамасының нәтижелері (2021-2022 оқу жылы) 2023 жылғы білім алушылардың инфрақұрылымдық және әлеуметтік жағдайларына қанағаттану дәрежесі 2022 жылғы білім алушылардың инфрақұрылымдық және әлеуметтік жағдайларына қанағаттану дәрежесі Білім беру бағдарламасына қанағаттанушылық сауалнамасының нәтижелерін талдау 2022-2023
Қабылдау комиссиясы